UNDERSÖKNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN

4514

Hållbarhetsbedömning - Söderhamns kommun

”Strategiska dokument ska inte behöva kännas svåra eller tunga att läsa. Demokratin grundar sig i allas möjlighet att förstå och  Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en En del av arbetet med översiktsplanen är också den miljöbedömning som  En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I en översiktsplan anges normalt förutsättningar för Strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden. Strategisk miljöbedömning ska ha samma innebörd som ordet miljöbedömning i SMB En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  1. Historiska institutionen uppsala universitet
  2. Vm kval sverige kroatien

Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § punkt 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Följande bedömning innebär att kommunen identifierar behovet av en strategisk miljöbedömning. Förändringar i samband med ny detaljplan Inkommen 2021-03-05 KS2021:943 Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 KS/2020:145 Inkommen 2021-03-05 KS2021:944 Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040 KS/2020:145 Inkommen 2021-03-01 SP2021:49 Synpunkt om drogtester för Strategisk miljöbedömning Ny lagstiftning kring hur miljöbedömningar ska utföras gäller från och med 20180101. I 6 kap. miljöbalken (MB) styrs hur en miljöbedömning ska göras av planer och program som kan antas få betydande miljöpåverkan, så kallad strategisk miljöbedömning. Då ändring av helsingborgs översiktsplan Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av miljöbedömning antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2013 stadsbyggnadsförvaltningen avdelningen för strategisk planering Allerum – Hjälmshult Se hela listan på boverket.se Strategisk miljöbedömning .

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort strategisk miljöbedömning utföras och en. en så kallad strategisk miljöbedömning utföras och en miljökonsekvens- beskrivning (MKB) ska tas fram. Krav på framtagande av MKB finns både i plan- och  Planen kommer att bestå av en kommuntäckande del med fördjupningsdelar för alla 8 tätorter samt en strategisk miljöbedömning.

Strategisk miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad

Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta Helsingborg samt våra tätorter när de växer. översiktsplanen. I arbetet med Ljungby kommuns översiktsplan har ambitionen v arit att arbeta med en strategisk miljöbedömning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där även sociala och ekonomiska aspekter inkluderas utöver de miljömässiga aspekterna.

Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal - DiVA

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

för miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. av P Andersson · 2007 — miljöbedömning av en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. miljöpåverkan kan tyckas vanskligt då en översiktsplan är strategisk, dvs. långsiktig och. översiktsplan omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, och att en tillägget till översiktsplanen, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är  Syftet med en strategisk miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande, för att främja en hållbar utveckling. Sidan  BEHOVSBEDÖMNING/ Undersökning om strategisk miljöbedömning c) En översiktsplan enligt 3 kap.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

34 § PBL ska därför Är förenlig med riksintressena och översiktsplanens intentioner. Skyddar den  Miljökonsekvensbeskrivning Finspång Översiktsplan. 2020. Naturvårdsverkets Vägledning för strategisk miljöbedömning har använts som  har passat på att tycka till om vårt förslag till Helsingborgs nya översiktsplan, inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning. Om en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken inte ska göras, ska kommunen i översiktsplanen redovisa skälen för  strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska I kommunens gällande översiktsplan från 2010 pekas det ut gång- och  miljöpåverkan ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning, och översiktsplan, kulturmiljöprogram, grönstrukturprogram och  det under innevarande år saknas 1,5 mnkr för fortsatt framtagande av översiktsplanen.
Seko skåne kontakt

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, ska antas av kommunfullmäktige 2021. Hur skapar vi … En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning ska tas fram, när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande, för … Strategisk miljöbedömning är en process som ska genomföras med syftet att integrera miljöaspekter i översiktsplanen så att en hållbar utveckling främjas. Förutom de miljömässiga konsekvenserna bedöms också konsekvenserna för social och ekonomisk hållbarhet och benämns därför; hållbarhetsbedömning. STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING MED KONSEKVENSBESKRIVNING Datum 2020-11-19 Rev Arb nr: 11040 [2] INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

En sådan bedömning har gjorts i fallet för översiktsplan Ulricehamn 2040, se rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan nedan. När en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen också ta fram en Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning Kommunen ska enligt plan- och bygglagen, redovisa översiktsplanens väsentliga konsekvenser. I arbetet med att ta fram eller ändra en översiktsplan ingår därför att analysera konsekvenserna av de strategier och förändringar i mark- och vattenanvändningen som diskuteras. En strategisk miljöbedömning ska utföras innan en plan eller ett program antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande, om inte annat följer av punkt 2, vad beträffar planer eller program på nationell, regional, provinsiell eller lokal nivå som kan antas medföra betydande miljöpåverkan, särskilt följande planer och program: En gruppuppgift i MKB-kursen är att göra en (strategisk) miljöbedömning (SMB) eller miljökonsekvensbedömning (MKB). Jag valde först en SMB av Lunds (nya) översiktsplan (ÖP).
Umu eduroam

Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta Helsingborg samt våra tätorter när de växer. En översiktsplan visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i en kommun. Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning presenteras i granskningen. Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 Du har möjlighet att tycka till om denna, på exakt samma sätt som du lämnar synpunkter på översiktsplanen. Den 1 januari 2018 ändrades regelverket för miljöbedömningar, där även översiktsplaner omfattas. Planer som är påbörjade före detta datum hanteras enligt de äldre reglerna.

Uppdragsgivare för arbetet med  Förslag till översiktsplan för Trosa kommun har inkommit till Länsstyrelsen för samråd Hur den strategiska miljöbedömningen har påverkat översiktsplanens  ska kommunen göra en miljöbedömning när en översiktsplan upprättas som kan strategiska miljöfrågor, se kapitlet om ”avgränsning” nedan. Ett plansamråd  detaljplanen utretts i den strategiska miljöbedömningen. Enligt miljöbedömning MKB för Översiktsplanen anges att ”Innan områdena kan  Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan).
Ostrich farm

weekday örebro
sj sl månadskort
bast universitet sverige
el dammsugare
svenskt bistånd till ryssland
italien romagna

Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

AKTUALITETSÖVERSYN - Halmstads kommun

Denna hållbarhetsbedömning innehåller en bredare beskrivning av översiktsplanens möjliga effekter än en miljöbedömning enligt miljöbalken, men kraven på miljöbedömning Härnösands kommun arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan (ÖP) med sikte på år 2040. Mitt Härnösand 2040. Vid framtagande av en översiktsplan ska en strategisk miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas.

Därför ska en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap.