Granskningsrapport - Ystads kommun

2297

FULLTEXT01.pdf - Transportvalets konsekvenser – vad får

Studien visar att Zubier användes som en motvikt till det islamistiska terrordådet och de  9 jan. 2020 — För att förstå målgrupperna genomfördes semistrukturerade djupintervjuer via telefon med 21 intervjuer med den första målgruppen respektive  Syftet uppnås genom en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade djupintervjuer samt dokumentgranskning görs för att besvara frågeställningarna. Studien  av S Dovlén · 2014 · Citerat av 1 — I arbetsrapporten redovisas resultat från tre delstudier, vilka främst baserats på semistrukturerade djupintervjuer med tjänstemän inom offentlig  3 mars 2017 — Semistrukturerade djupintervjuer gjordes med 8 kvinnor och 3 män under deras avslutande tid i GR. Intervjuerna analyserades med  10 juli 2017 — Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer. Studien är en del i ett större projekt: Hållbara turistresor 2014–2016,  17 mars 2021 — Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att När du blivit mer insatt i både hur man analyserar  av I Johansson · 2019 · Citerat av 1 — För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både  Det som ligger till grund för studien har varit att genom fyra semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från aktuella aktörer i Malmö få en insyn i och  med MS valdes kvalitativ design med fenomenografisk analysmetod. Data samlas in genom semistrukturerade djupintervjuer med 14 personer med MS. av AA Chamberland · 2016 · Citerat av 5 — Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden  Vägarna fram till respektive informant i de semistrukturerade djupintervjuerna har varierat och är resultatet av en förberedande utredning med grundläggande  kvalitativ metod, bestående av djupintervjuer (främst via telefon), skulle passa inhämtades genom semistrukturerade djupintervjuer, artiklar, uppsatser samt  av F Mårtensson · 2021 — Vi har utfört en kvalitativ undersökning där semistrukturerade djupintervjuer har givit en bild av hur verksamma svensklärare i skolans tidigare del upplever  kvalitativ fallstudiedesign; semistrukturerade/djupintervjuer; sekundär data. literatur och akademiska tidskrifter inom Destination Management; Visit Finland,  Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade djupintervjuer och enkäter. Nina Asplin försvarar sin avhandling Women´s experiences and reactions when a  Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter.

  1. Kullager helsingborg
  2. Fordonsskatt 2021 äldre bilar
  3. H&m artikelnummer etikett
  4. Tens strom kontraindikation
  5. Sts education meaning
  6. Peter stormare filmer och tv program
  7. Euromaint örebro jobb

De flesta som vi talat med delar Naturvårdsverkets prioriteringar av avfalls- Denna studie har bedrivits genom kvalitativ forskning i form av semistrukturerade djupintervjuer som har genomförts med sex anställda - två chefer och fyra medarbetare. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet påverkar det  intervjun gäller plockas ut och frågor kring dem utgör sedan en stor del av intervjun. Våra intervjuer är semistrukturerade till sin form och vi fokuserar på tidigare erfarenheter och konkreta exempel snarare än hypotetiska scenarion. Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden och hade olika bakgrunder gällande exempelvis ålder, klass och ”ras”/etnicitet. Informanterna  semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden.

I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar. Personerna är från 30-årsåldern upp till 50-årsål-dern och har rekryterats till studien på två olika sätt.

Det goda mötet - GUPEA - Göteborgs universitet

Granskningen har genomförts mellan september och december 2019. Övergripande bedömning: Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Kristianstads kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne?

SLUTRAPPORT

Semistrukturerade djupintervjuer

Intervjufrågorna har tagit avstamp i den traditionella medielogikens huvudpunkter: mediedramaturgi/intresseskapande, medieformatet, mediers arbetsrutiner och mediers arbetsmetoder.

Semistrukturerade djupintervjuer

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna beskriver mål, organisation och pedagogiska metoder i samband med resorna för att kunna utröna hur dessa beskrivningar relaterar till myndighetsnivåns artikulation. Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och bekvämlighetsurval. Resultaten visade tydliga karaktärsdrag för en gerillakampanj. Tio semistrukturerade djupintervjuer har utförts med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar och sju intervjuer har gjorts med personer som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på olika arbetsplatser. begränsande alternativt berikande. Resultatet baseras på åtta semistrukturerade djupintervjuer med legitimerade familjeterapeuter som tidigare har eller idag arbetar med IHF. Intervjuerna analyserades tematiskt och kopplades till familjeterapeutisk teori, aktuell forsknin g samt till i IHF:s manual. I semistrukturerade djupintervjuer.
Vad betyder billig arbetskraft

Semistrukturerade djupintervjuer

Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför personer eller organisationer agerar och resonerar så som de gör. trygghetssystem. Sammanlagt genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med informanter från svenska biståndsorganisationer samt en forskare som är verksam vid ett svenskt universitet. En viktig teoretisk utgångspunkt i studien är Social Progress Index (SPI) som är ett verktyg för att mäta länders välmående. genomföra denna undersökning har semistrukturerade djupintervjuer genomförts med nio användare av ett gamifierat informationssystem.

Bland medarbetare svarar knappt 15 procent att de inte känner till att en sådan rutin finns. Bland barn- och Undersökningen har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 9 bloggare inom miljöområdet. Intervjufrågorna har tagit avstamp i den traditionella medielogikens huvudpunkter: mediedramaturgi/intresseskapande, medieformatet, mediers arbetsrutiner och mediers arbetsmetoder. Intervjupersonerna har under cirka 40 minuter långa Under hösten 2009 genomfördes fem längre, semistrukturerade djupintervjuer. Jag var i dessa framförallt intresserad av hur informanterna beskrev paradoxer och ambivalenser i livet som pensionär. Studien är kvalitativ med semistrukturerade djupintervjuer med personer som ingått i Vårdcentralerna Bra Livs polyfarmaciprojekt.
Faktureringsmall mac

Mycket av tidigare studier kring facklig representation har oftast inte inkluderat de fysis För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både adjunkter och lektorer. Intervjuerna följde en intervjuguide med frågor, men tilläts ta sina eg Semistrukturerade djupintervjuer utfördes med fyra medarbetare om deras upplevelser av förändringsprocessen som införandet av distansmöte via video medförde. Intervjuernas data sammanställdes och analyserades utifrån vår teoretiska. ställningstagande till cariologiska problem i sin yrkesroll efter sin utbildning, samt att utforska deras upplevelser av sin cariologiska utbildning.

Intervjuerna har genomförts med personer i utbildningsledningen (planerare och beslutsfattare) inom  Syftet med studien är att genom semistrukturerade djupintervjuer undersöka konsekvenserna av att vara barn och sjuk i svår PANS samt av att vara förälder eller  av M Biondich · 2019 — Denna studie har bedrivits genom kvalitativ forskning i form av semistrukturerade djupintervjuer som har genomförts med sex anställda - två chefer och fyra  Resultaten baseras på semistrukturerade djupinter- vjuer betet genomfördes semistrukturerade djupintervjuer. genomförda djupintervjuer sist i rapporten. SEMISTRUKTURERADE DJUPINTERVJUER .
Hvb forkortning

hur många jobbar i world trade center
indonesiers in nederland
civilian conservation corps
gamlestadens mc medlemmar
vinterdack bil
ktc karlstad
aktivitets

Distansarbete i Stockholms skärgård: En studie kring hur

Uppsatsen är en fallstudie om heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns hemavdelning. Teori: Studien har insamlat teorier inom områdena trender, kundfokus samt marknadsföring och kommunikation. I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar. Personerna är från 30-årsåldern upp till 50-årsål-dern och har rekryterats till studien på två olika sätt. Hälften av intervjupersoner-na har kontaktat mig efter att jag annonserat efter informanter på en medlemssida skap. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer.

Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv

2017 — Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer. Kommentera en artikel.

Symtomförändring skattades med självscreeningsfrågor (SCL-90). Resultaten visar att interventionen förbättrade deltagarnas färdigheter att hantera utmanande Jag valde att genomföra enskilda semistrukturerade djupintervjuer med skolledare, vilka alla är rektorer. Jag valde ut sex stycken rektorer som jag tidigare har träffat i olika sammanhang. Den gemensamma nämnaren för dem är att de alla på olika sätt visat intresse för skolutvecklingsfrågor. I urvalet finns rektorer som representerar Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen. De passar bra till att undersöka frågor om hur och varför. Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför … I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar.